Otvorený list zástupcom a členom organizácií pôsobiacich v oblasti školstva

19.11.2015 23:25

Adresáti: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) | Rada vysokých škôl SR | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | Združenie samosprávnych škôl Slovenska | Slovenská komora učiteľov | Asociácia súkromných škôl a školských zariadení | Združenie katolíckych škôl Slovenska | Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania | Asociácia základných umeleckých škôl SR | Slovenská rada rodičovských združení | Nezávislé kresťanské odbory Slovenska - zväz pracovníkov školstva a vedy | Nové školské odbory (NŠO) | Kampaň A DOSŤ! | Slovenská komora angličitnárov | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR | Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny (SAUS) | Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny (SAUF) | Slovenská asociácia učiteľov dejepisu | Slovenská asociácia učiteľov španielčiny | 

Vážení zástupcovia organizácií pôsobiacich v oblasti školstva, v mene Iniciatívy bratislavských učiteľov (ďalej „IBU“) by sme Vám chceli predstaviť naše aktivity a prizvať Vás a Vašich členov do spoločného boja za zlepšenie aktuálnej situácie v školstve. 

IBU je neformálna a apolitická iniciatíva učiteľov združujúca všetkých, ktorí sú ochotní niečo urobiť pre zlepšenie nášho postavenia. Aktivity IBU podnietili vznik podobných zoskupení v ďalších mestách Slovenska a v súčasnosti sa organizujú učiteľské komunity v Žiline (IZU), v Banskej Bystrici (IBBU), v Považskej Bystrici a aktivizujú sa aj učitelia v ďalších mestách Slovenska. Spolu sme upozornili na neustále sa zhoršujúci stav školstva na protestnom zhromaždení Zraz dlhých nosov a Dni zdravia v novembri tohto roka. Týmito podujatiami sa snažíme dosiahnuť naplnenie požiadaviek z Výzvy Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky1 z októbra 2015. 

Sme si vedomí, že skutočnú zmenu dosiahneme len vtedy, ak budeme v našich požiadavkách jednotní. Práve preto oslovujeme predovšetkým Vás, signatárov Výzvy OZPŠaV a partnerských reprezentatívnych organizácií rezortu školstva pre roky 2013-2016 vláde Slovenskej republiky k situácii v školstve z januára 2013, ktorej požiadavky k dnešnému dňu neboli naplnené. Máme rovnaké ciele a permanentne sme nútení čeliť rovnakým problémom. Naše školstvo na všetkých úrovniach zostáva dlhodobo podfinancované, a to bez ohľadu na to, či naša krajina prežíva hospodársky rast alebo recesiu. 

Žiadame Vás o podporu preto, aby sa vzdelávanie a budovanie znalostnej spoločnosti stalo prioritou tejto vlády a všetkých nasledujúcich, pretože už včera bolo neskoro. Uchádzame sa o Vašu podporu vo forme: - podpísania a šírenia petície k Výzve SKU vo Vašej členskej základni - účasti Vás a Vašich členov na ďalších akciách našich učiteľských iniciatív. Len spoločnými silami môžeme zastaviť prehlbovanie atmosféry nedôvery a frustrácie v slovenskom školstve. 

S úctou, Iniciatíva bratislavských učiteľov