Pre neznalcov školských pomerov

27.01.2016 20:02

Pre inšpiráciu vám posielam trochu realistický pohľad na to, prečo učitelia štrajkujú, lebo nemôžem počúvať všade samé prázdne reportáže, ktoré počujú toľkí ľudia a pritom si vôbec nemôžu vytvoriť obraz o škole ako takej. 
Premýšľala som ako sa zmenilo školstvo za 25 rokov...bola som celý čas pritom, učila som 38 rokov na strednej aj základnej škole, dokážem porovnávať hoci som pol roka dôchodkyňa.
........situácia v školstve je hrozivá a má tendenciu meniť sa k horšiemu, už sa vôbec nemá kedy učiť a to čo by sa malo učiť, to nikoho nezaujíma a potom musia byť výsledky zlé
......nepokazili to učitelia, ale "odborníci " ministri a ich politika, je veľa odborníkov na školstvo (SOTÁK na TA3, naši ministri, politicky dosadení ľudia do kresiel na ministerstve), veď všetci chodili do školy
.........skúsim aspoň niektoré akože zmeny, ktoré všetko pokazili, vymenovať a poukázať na príčiny...všetci totiž len tápu a postupne vracajú to dobré čo sa pokusne zrušilo a čo tu už bolo (duálne vzdelávanie, vznik materských škôl)

Zmenila sa doba, a celá spoločnosť s ňou k horšiemu:

Aký je dnes žiak?
-u žiakov je agresivita (vidia neskutočné množstvo americkej filmovej produkcie, vidia krutosti vo svojom okolí a vo svete), hyperaktivita (zo sladkostí a nezdravej výživy), je neskutočné množstvo vývinových porúch dysleksia, dysortografia, dyskalkúlia a pod. (sem sa skryje každá neschopnosť dieťaťa učiť sa)
-nezáujem o dobré št. výsledky (nepotrebujú vedomosti, dostanú sa do škôl aj bez nich, napr.TESTOVANIE, ktorého výsledky neberie do úvahy väčšina SŠ, voľných miest je veľa, robia sa rôzne testy hromadiace sa na MŠ a opatrenia k výsledkom nemá kto urobiť, ale ich prípravou sa doslova živí veľká "armáda" slušne platených inštitúcií)
- nezáujem ísť študovať to, čo je na pracovnom trhu potrebné a využiteľné (idú tam, kde ich to bude baviť a netreba sa veľa učiť)
-majú okolo seba samé nesprávne vzory vo svojom okolí aj v médiách (treba dobre vyzerať, mať financie, značkové veci, voľný čas a užívať si ho podľa svojich predstáv), tí ktorí tomuto mamonu neprepadli sú okolím znevažovaní a tlečení k tomu, že je to správna cesta k dobrému životu
- v škole očakávajú samú zábavu (natlačilo sa tam plno aktivít, ktoré sa musia robiť na úkor vyučovacieho procesu ako práca na projektoch, ktoré prinesú škole pomôcky sem tam pár €, nacvičovanie akcií, ktoré pestujú "dobrý imidž" školy, príprava na účasť v súťažiach organizovaných spoločnosťami, ktoré si dajú za to platiť štartovné-žiaci sú dobrá skupina na ponuku produktov, predávajú sa knihy, výlety, pomôcky)
- majú minimálnu pomoc v učení a kontrolu zo strany rodičov (tí pracujú, venujú sa svojim deťom len sporadicky, rodičovské združenia nenavštevujú radi alebo vôbec nie, o problémoch neradi počujú, radšej pošlú sponzorské a majú istotu, že škola bude zhovievavá)
-majú veľmi veľa voľných dní a prázdnin, (daných ministerstvom školstva ako prázdniny jarné, jesenné, zimné, letné, riaditeľské voľná pri rôznych prekážkach-technického charakteru, kúrenie, testovanie, maturity, prijímačky, výlety, lyžiarske kurzy, účasť na súťažiach hlavne z telesnej a výtvarnej výchovy, lebo na tie sa netreba učiť a pod)
- v škole sú zamestnaní nevyučovacími aktivitami (stačí si pozrieť webovú stránku ktorejkoľvek školy, kde sa každá chváli aký mali Mikuláš,vianočnú besiedku, Valentín, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Deň detí, Deň Zeme Deň bez fajčenia, Deň policajtov, Deň vody, Deň solidarity -ministerstvo v organizačných pokynoch pre každý rok upozorňuje na medzinárodné a významné dni, ktoré si má škola v ten ktorý deň počas šk. roka pripomenúť)
- žiaci a školy sú finančne zaťažované nákupom pomôcok slúžiach na výzdobu tried a školy (stačí pozrieť zábery zo škôl s výzdobou, ktorá sa sústavne mení a nie je len prácou žiakov, strihajú, maľujú aj učitelia hlavne na I. st. často počas vyučovania v rámci nejakého "nepotrebného" predmetu).
- sú vystavení sústavnej zmene obsahu učiva v rámci obsahových reforiem, vymýšľaných ministerstvom školstva ( napr. matematika sa učí na ZŠ 5,4,3 hodiny do týždňa podľa potrieb hodín do úväzku učiteľa a peňazí aké škola má, fyzika sa učila aj 3h, dnes stačí 1h, tak sa vynechávajú celé tématické celky napr. Meteorológia, Astronómia, učivá na seba nenadväzujú - každá nová učebnica iné poradie, učiť treba vo fyzike niečo, čo potrebujú vedieť z matematiky ale to sa učí omnoho neskôr)
- v každej škole žiak nájde iný vzdelávací program (ak prestúpi zo školy na školu má problém, napr. ide sa učiť nemčinu spolu so žiakmi, ktorí sa ju učia už 3 roky, lebo on sa učil anglický jazyk, v novej škole sa učia iné predmety aké mal on, s iným obsahom učiva),
- na učenie majú veľa rôznych zdrojov, ktoré ich dezorientujú (každý minister- iná učebnica z daného predmetu, dokonca učebnice z výtvarnej výchovy na I.st.!, ktoré všetky sú len dobrým kšeftom pre autorov aj pre distribútorov,o kvalite učebníc sa len diskutuje, nakoniec učitelia skonštatujú, že tá stará bola lepšia a že koľko zbytočných financií to školu stojí)
- máva veľa domácich úloh a rôznych prác na projektoch (čo sa nestihne v škole dokončuje doma a keďže je toho veľa, odpíše a skopíruje, alebo nerobí radšej nič)
- zažíva stále zmeny v názvoch predmetov a pojmov, s ktorými sa v škole stretáva...kedysi M, F, dnes trojpísmenové názvy MAT, FYZ...raz biológia, inokedy prirodopis, raz geológia inokedy zemepis a pod.

Čo robí učiteľ v škole:
...učí, minimálne 2 predmety, na škole s malým počtom detí niekedy aj 6
...opravuje písomné práce a tzv. päťminútovky, ktorými "motivuje"deti učiť sa
...snaží sa pravidelne skúšať všetkých žiakov školy, čo je pri 1 h do týždňa
problém, ak táto pravidelne v daný deň v týždni "odpadáva"
...každý deň sa pripravuje na vyučovanie, vyhľadáva materiály na internete, 
porovnáva kvalitu z rôznych zdrojov, rieši úlohy, vyrába prezentácie, učebné 
pomôcky
...denne rieši problémy v triede (vzťahy žiakov,pokazené stoličky, popísaná stena, ušpinené dvere, ukradnuté veci, bitky, hmotná zodpovednosť za škodyú
...komunikuje s rodičmi
...komunikuje s inštitúciami, telefón, SMS. email, siete, zriaďovaťeľ, organizátor 
súťaží, pedagogicko psychologická poradňa, výpočtové strediská
...zúčastňuje sa vzdelávaní aby mal kredity a prilepšenie k platu, nedá sa mu učiť, chýba v triede, dobieha potom to čo zameškal
...vypracováva záverečné práce, ktorými sa končia vzdelávacie programy,
organizované všetkými tými, ktorí chcú na tom zarobiť 
...organizuje deťom šk. výlety, preberá na seba všetku zodpovednosť za ich 
bezpečnosť
...pripravuje deti na súťaže, väčšinou po vyučovaní, a je ich počas šk roka neúrekom, lenže ide o reprezentáciu školy
...chodí s deťmi na súťaže, nedá sa mu učiť,chýba v triede, dobieha potom to čo 
zameškal
...organizuje zbery: papier, plasty, batérie, tetrapakové obaly
...sleduje si pravidelne mesačný plat, ktorý dostal, za zastupovanie, lebo ak má vyššiu platovú triedu" odčerpával" by viac peňazí z rozpočtu školy, nemá odmeny, lebo nie vždy sú na ne peniaze, ale prácu robí stále, za triednictvo nemá príplatok ak nie je triedny
...má plno neplatených funkcií a úloh (rada školy, zástupca zamestnancov, člen rôznych stavovských inštitúcií,
...robí webstránku školy a aktualizuje údaje na nej, aby škola ušetrila peniaze za profesne urobenú stránku ( koľko peňazí zaplatí inštitúcia za napr. objednaný web k nejakému projektu
...píše projekty, aby škole, alebo "svojim" predmetom zabezpečil nejaké financie, alebo benefity
...organizačne zabezpečuje Testovanie deviatakov, piatakov
...predáva knihy, ktoré ponúkajú obchodníci, lebo škola má malý finančný bonus
...vyberá peniaze za fotografovanie žiakov, škola má finančný benefit
...vyberá peniaze za pracovné zošity, ktorých je neúrekom, lebo je to dobrý kšeft pre iné ako školské inštitúcie a presviedča rodičov, lebo sú drahé
...vyberá poplatok "ZRPŠ" lebo škola tie peniaze potrebuje na financovanie šk. aktivít
...vyberá poplatok za poškodené učebnice, lebo škola potrebuje peniaze na nové
...vyberá vstupné na podujatia v škole (výchovné koncerty, potulné divadlá "o troch ľuďoch", kúzelnícke a cirkusové vystúpenia), lebo škola získa peniaze na mimoriadne výdavky
..vypracováva štatistiky a vypĺňa dotazníky, ktoré potrebuje riaditeľ pre potreby ministerstva alebo podobných inštitúcií (koľko všetkých žiakov, koľko dievčat, chlapcov, koľko zo znevýhodneného prostredia, koľko rómskych detí a pod
..registruje sa na rôznych portáloch (elektronická žiacka knižka, ASC agenda, RIS-rezortný informačný systém- zaťažujú učiteľa obrovským počtom potrebných údajov, uľahčujú tak prácu úradníkom)
...robí výchovné poradenstvo (rieši problémy učenia detí, ich správania, na II. stupni ich orientuje v spleti stredných škôl a ich učebných a štúdijných plánov)
...robí agendu súvisiacu s podaním prihlášok na SŠ- dve na žiaka, v prípadne talentových škôl tri, tlačí ich, vypĺňa ich a dáva ich rodičom na podpis, posiela ich na stredné školy za peniaze školy
...zozbiera údaje od rodičov a žiakov do prihláškok na SŠ do PC programu PROFORIENT pre potreby výpočtového strediska
...organizuje počas šk. roka 4 rodičovské združenia, pripravuje si k nim program
...sústavne sa vzdeláva vo svojom voľnom čase, aby stíhal to množstvo noviniek
to je len pár skutočností, na ktoré som si spomenula...ako začínajúci učiteľ som len učila, nestarala sa o financovanie školstva, o počty žiakov v triedach, nerozptyľovalo nič moju prácu..preto boli vedomosti žiakov lepšie a naše školstvo bolo vzorom pre iné štáty.

                                                                                                          Jarmila Šilerová