42 x PREČO

02.12.2015 09:29

42 x PREČO.pdf (306,3 kB)

PREČO?

Nasledujúci súbor otázok vytvorili pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pôsobia v našich materských, základných, stredných školách a školských kluboch detí a majú úprimný záujem zlepšiť školské prostredie, zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, zvýšiť spoločenské postavenie pedagógov a dať vzdelaniu a vzdelávaniu vyššiu spoločenskú hodnotu. Bohužiaľ, pri svojej každodennej práci narážajú na množstvo problémov a otázok, na ktoré doteraz nedostali uspokojivú odpoveď. Túto odpoveď očakávajú predovšetkým od vlády Slovenskej republiky (ďalej len vláda), Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) a ministra tohto ministerstva (ďalej len minister). Tieto otázky majú zároveň slúžiť na zamyslenie, v akom zdravotnom stave sa 26 rokov od novembrových udalostí v roku 1989 naše školstvo nachádza a akým tempom sa vláda snaží tento stav napraviť.

Pri formulovaní otázok sme sa snažili o objektívnosť a korektnosť. Ak sa medzi ne dostali nepravdivé fakty alebo otázky, na ktoré objektívne jestvuje uspokojujúca a vyčerpávajúca odpoveď, radi ich z tohto pomerne dlhého zoznamu vyškrtneme.

1. Prečo vláda do dnešného dňa nepredložila Národnej rade Slovenskej republiky Správu o stave školstva, hoci tak mala urobiť do 31. marca 2013?

 

2. Prečo ministerstvo školstva nezverejnilo v zmysle časového a vecného plánu opatrení na zlepšenie výsledkov v testovaní PISA plán postupného zvyšovania financií do školstva na úroveň OECD, hoci tak malo urobiť do 31. augusta 2015?

 

3. Prečo vláda nevypracovala a neschválila plánovanú zásadnú zmenu zákona č. 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení, hoci to mala v legislatívnom pláne úloh na rok 2013?

 

4. Prečo vláda nevypracovala a neschválila zásadnú zmenu zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, hoci to mala v legislatívnom pláne úloh na rok 2013?

 

5. Prečo nie sú v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 317/2009 nikde zverejnené profesijné štandardy a dlhodobo sa porušuje zákon?

 

6. Prečo ministerstvo nezriadilo úrad ombudsmana, hoci tak sľubovalo urobiť do októbra tohto roku?

 

7. Prečo ani dva roky od avizovania a medializovania zámeru zlúčiť, resp. zrušiť niektoré rozpočtové organizácie v školstve, k tomuto kroku nedošlo?

 

8. Prečo bolo v roku 2015 zamietnutých vyše 5 000 žiadostí o prijatie do MŠ, pričom v roku 2004 to bolo len okolo 1 400?

 

9. Prečo štát nevytvoril v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením pre roky 2000 – 2015 centrá pre prácu s ohrozenou mládežou, ktoré by zabezpečovali nepretržitú starostlivosť deťom a rodičom (príp. aj školám) a komplexný prístup k problematike integrácie?

 

10. Prečo vláda nevytvorila ďalšiu víziu a ucelenú koncepciu práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením na obdobie od roku 2016?

 

11. Prečo nie sú akceptované všetky žiadosti o pridelenie asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním?

 

12. Prečo nie je známy kľúč, podľa ktorého sa prideľujú asistenti na školy?

 

13. Prečo sa finančné prostriedky na asistentov učiteľa prideľujú na kalendárny a nie na školský rok?

 

14. Prečo vláda nezvýšila atraktivitu učiteľského povolania a na pedagogický smer sa stále nehlásia najlepší absolventi SŠ?

 

15. Prečo nástupný plat pedagogických zamestnancov (ďalej PZ) a odborných zamestnancov (ďalej OZ) zostáva stále na úrovni absolventov strednej školy bez maturity?

 

16. Prečo sa PZ a OZ zvyšuje plat prvých 16 rokov len o 1 % a ďalších 16 rokov len o 0,5 % ročne?

 

17. Prečo sa po odpracovaní 32 rokov môže zvýšiť plat PZ a OZ len o 24 % a príslušníkom policajného zboru o 67,1 %?

 

18. Prečo učiteľská prax študentov pedagogických fakúlt predstavuje, v závislosti od fakulty, len 10-20 hodín za celé štúdium?

 

19. Prečo len 10 % študentov pedagogických fakúlt ide skutočne učiť?

 

20. Prečo legislatíva nevymedzuje a negarantuje štandard praktickej prípravy budúcich učiteľov ani jej nevyhnutné personálne či materiálne zabezpečenie?

 

21. Prečo ministerstvo nevypracovalo štandard vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a prečo systematicky nevyrovnáva rozdiely vo vybavenosti?

 

22. Prečo systém a objem financovania, ako konštatuje NKÚ, nepostačuje na systematickú obnovu školských budov a ich vybavenia?

 

23. Prečo sa z príspevkov pre Radu rodičov platia výdavky na získavanie a údržbu majetku školy (nábytok, IKT, didaktické prostriedky, tonery, kopírky, hygienické potreby vrátane mydla a toaletného papiera), pranie posteľnej bielizne v MŠ a pod.?

 

24. Prečo sa doteraz nerealizovala reforma učebnicovej politiky, ktorá by zabezpečila učebnice primeranej kvality pre všetky predmety bez toho, aby si ich rodičia platili sami, alebo ich vyrábali a kopírovali učitelia?

 

25. Prečo ministerstvo rovnako nefinancuje vydávanie všetkých učebníc k danému vyučovaciemu predmetu, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, aby mali učitelia možnosť výberu?

 

26. Prečo ministerstvo nefinancuje vydávanie pracovných zošitov?

 

27. Prečo doteraz nie je na školách vytvorená a do normatívu zahrnutá pozícia správcu školských didaktických pomôcok, IKT a siete?

 

28. Prečo materské školy nemajú administratívneho zamestnanca, ktorý by zabezpečoval úlohy a práce spojené s administratívou (napr. registratúra) a inými požiadavkami zriaďovateľa (napr. peňažný denník, evidencia platieb a pod.)?

 

29. Prečo sú materské školy financované z podielových daní obce (originálne kompetencie) a nie ako ostatné školy (prenesené kompetencie)?

 

30. Prečo majú vychovávateľky v ŠKD 60-minútové hodiny a nie je riešený priestor na ich prestávky?

 

31. Prečo nemajú vychovávateľky príplatok za triednictvo, hoci rovnako vedú triednu knihu, riešia vzťahy v kolektíve, komunikujú s rodičmi a pod.?

 

32. Prečo ministerstvo školstva doteraz na školách nerealizovalo prieskum o mobbingu a bossingu?

 

33. Prečo ministerstvo doteraz nevytvorilo „etickú skupinu“, ktorá by vypracovala etický kódex?

 

34. Prečo minister školstva nevyužíva dostatočne možnosti § 3 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a nepodáva návrh na odvolanie riaditeľa pri zjavnom porušení všeobecne záväzných právnych predpisov?

 

35. Prečo si niektoré rozpočtové organizácie na svoju prácu prenajímajú za nemalé prostriedky priestory a nevyužívajú voľné kapacity v školách a školských zariadeniach?

 

36. Prečo sa tzv. národné projekty financované z prostriedkov EÚ zameriavajú rádovo len na 10 % škôl?

 

37. Prečo ministerstvo súčasne nevytvára zrkadlové projekty pre zvyšných 90 % škôl?

 

38. Prečo ministerstvo nevykonáva medzi učiteľmi, riaditeľmi a zriaďovateľmi prieskumy spokojnosti a efektívnosti kariérneho systému a systému kontinuálneho vzdelávania (zákon č. 317/2009)?

 

39. Prečo štát prispieva na jednu hodinu mimoškolskej záujmovej činnosti len 50 centami?

 

40. Prečo ministerstvo školstva odmietlo zverejniť overené záznamy zo zasadnutí Rady pre systémové zmeny v školstve?

 

41. Prečo doteraz nebolo zrušené dohodovacie konanie, v ktorom sa školám prideľujú prostriedky podľa bližšie nešpecifikovaných pravidiel mimo pridelených normatívov?

 

42. Prečo sa debyrokratizácia napriek množstvu spracovaných návrhov zastavila po 1. septembri 2015?

                                                                                     

                                                                 Iniciatíva bratislavských učiteľov

 

https://www.sme.sk/c/8088064/ucitelia-poslali-draxlerovi-42-otazok-odpoved-zatial-nemaju.html#ixzz3suCTiX3U