AKTIVITY  INICIATÍVY BRATISLAVSKÝCH UČITEĽOV PODPORUJÚ:                                                      klinite na isu.sk/podporuju-nas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia: Varovanie.docx (55,1 kB)

 

  • Milí študenti, vážení priaznivci školy,

  • Kolektív zamestnancov našej školy sa dňa 10.12.2015 týmto vyhlásením pripája k celoslovenskej aktivite pedagógov pod názvom Babysitting Day, kedy vyučovanie na škole bude prebiehať podľa rozvrhu, ale bez skúšania.

  • Touto iniciatívou chceme upozorniť na narastajúce problémy nielen v školstve, ale aj v celej našej spoločnosti, ktoré dlhodobo nie sú riešené a vedú k deformovaniu základných hodnôt, akými je aj vzdelanie a s ním súvisiace postavenie učiteľa.

  • My, učitelia, nie sme jediní, ktorí upozorňujú na alarmujúci stav spoločnosti. Vysoká miera korupcie a podvodov, ktorá sužuje tento štát, sa dotýka všetkých a oberá nás o spoločné peniaze určené na spoločnú spotrebu v školstve, zdravotníctve, v kultúre... Peniaze vyzbierané od nás všetkých cez narastajúce odvody a dane často neplynú tam, kde sú určené.

  • Nie, naozaj nám nejde len o naše platy. Ide nám o krajinu, kde žijeme a akí ľudia budú v tejto krajine žiť o niekoľko rokov, keď výchova a vzdelanie sú podceňované, o čom svedčí aj dlhodobá podfinancovanosť školstva .

  • My všetci máme právo žiadať od štátu, aby si plnil povinnosti voči svojím občanom. My všetci máme právo na dôstojný život. Ľahostajnosť k riešeniu problémov vytvára problémy nové. A nie sú to len problémy učiteľov. My všetci sme spojené nádoby...

                                  S pozdravom Ing. Iveta Bruncková, zástupkyňa riaditeľa za TV                                               

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora z Londýna: komentare.sme.sk/c/8098601/ucitelia-bojujte-za-svoje-prava.html

 Milí učitelia, profesori, vytrvalci a bojovníci!

Píšeme vám v týchto napätých dňoch s bázňou a úctou a chceme vám vyjadriť najvrúcnejšiu podporu pre vašu iniciatívu. Je rozhodujúca pre budúcnosť Slovenska a Slovensko by jej malo tatko rozumieť.

Snahy o prinavrátenie hodnoty štatútu učiteľa sú relevantné z mnohých hľadísk a ich váha nás donútila vyjadriť stanovisko k momentálnej situácii v našej domovine. Musíme si ako národ uvedomiť, čo znamená výkon, ktorý učiteľ podáva, pre spoločnosť. Nechceme nijak znevažovať iné povolania, práve naopak, chceme poukázať, ako je povolanie učiteľa už vyše 20 rokov znevažované. Učiteľ má priamy dosah na budúcnosť národa, pretože jeho budúcnosť formuje skrz mentálny aj akademický rast svojich žiakov. Táto aktivita sa však nedá robiť dôsledne a účinne bez adekvátneho vyškolenia, zariadenia v školách a bez náležitého finančného ohodnotenia. Vážny nedostatok všetkých týchto predpokladov kvalitného vzdelávania posunul demotiváciu našich profesorov a učiteľov na takú úroveň, že zatvárajú školy a zriekajú sa svojej spoluúčasti na formovaní národa. Ako dlho ešte budú musieť počúvať plané sľuby a reči populistov? Ako dlho budeme my, Slováci, zatvárať oči pred váhou starostí, s ktorými učiteľ bojuje, ignorovať dôležitosť dobrého školstva alibizmom a neangažovanosťou v ich úsilí? Školstvo nechávame dodýchať, tlieť a jeho podstatnosť konštantne zahmlievame už vyše 20 rokov.

My, študenti prestížnych univerzít v Londýne, poznáme dôležitosť takého školstva, kde učiteľ je správne motivovaný žiaka obohatiť. Práve vďaka vám, milí učitelia, sa tu dnes nachádzame a náš akademický úspech môžeme právom nazvať vaším akademickým úspechom. Sme si však vedomí, že čoskoro už možno takýchto škôl bude omnoho menej, práve vďaka nepochopeniu, populizmu a ignorancii. Vaša iniciatíva je preto zásadná a my sme sa rozhodli vás plne podporiť! Bez správnych rúk, ktoré formovali a formujú mladých, nebude správnych dospelých. Podporujeme vás, pretože ste vy podporili nás, vychovali a dali nám časť zo seba.

Vaša snaha má, spomedzi mnohých, ešte jeden rozhodujúci dopad. Pomáhate bojovať proti politickej antipatii Slovákov. V zahraničí, tak z nás hovorí priama skúsenosť, keď sa spoločnosti nepáči správanie tých, ktorým zverila správu vecí verejných, vychádza do ulíc a protestuje, dáva najavo svoj nesúhlas. Avšak na Slovensku sa nič také nedeje. Slovenský volič poctivo odignoroval také kauzy ako Gorila či CT v Piešťanoch a podvody v VšZP. Keby sa v zahraničí správala vláda tak apaticky voči potrebám tých, ktorí jej dali dôveru, už dávno by tú dôveru nemala. Vaša iniciatíva je malý krok k tomu, aby sme sa v my Slováci v tomto zmenili. Aby sme sa naučili používať demokraciu. Aby sme vedeli dať najavo svoj názor a aby sme ukázali vláde, že z konania ústavných činiteľov vyvstávajú následky. Preto vás prosíme, učitelia, profesori a všetci, čo ste v školstve zaangažovaní, vytrvajte. Bojujte za svoje práva, vyjadrujte svoj názor a učte tak verejnosť, ako sa stať verejnosťou! Máte našu absolútnu a bezvýhradnú podporu.

S nádejou, odhodlaním a pozdravom,  Študenti z University of London 20.11.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí kolegovia z IBU,

sme Vám nesmierne vďační za Váš impulz, vzpruhu, za naše prebudenie z letargie a nevšedný spôsob upozorniť celú slovenskú verejnosť na neriešené problémy v školstve. Aj my sa pripájame k výzve SKU a k Vašej akcii Babysitting day, pretože sme už z celej nečinnosti kompetentných frustrovaní.

Myslíme si, že všetko sa dá riešiť, len chýba politická vôľa. Od nej závisí, ktorá oblasť bude prioritou. Čakáme už 26 rokov na to, kedy to bude školstvo, lebo máme ˶trpezlivý ̋ OZPŠaV. Žiaľ, ani tohto roku sme sa nedočkali.
Sme vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí si zaslúžia dôstojný život aj dôstojný dôchodok, preto nás neuspokoja slová pána ministra, že sa ozývame neskoro, neobstoja ani jeho argumenty v televízii JOJ, že na zvýšenie našich platov nebola spoločenská objednávka zo strany verejnosti. Asi to prehliadol, že u nás tento demokratický model, čo chce verejnosť, nefunguje. Ani na zvýšenie platov sudcov, lekárov nebola spoločenská objednávka zo strany verejnosti a predsa sa zvýšili, rozhodla opäť politická vôľa. Neuspokoja nás ani slová pána premiéra, že učiteľom bolo daných toľko finančných prostriedkov, koľko je potrebné, ani slová zo slávnostného snemu strany SMER: "Sme základom stability politického systému. Sme dôveryhodní, lebo plníme sľuby a záväzky. Sme čitateľní, naša politika vychádza z Ústavy SR. Z toho platí len "sme čitateľní", my učitelia máme analytické myslenie, vieme rozlíšiť, čo sú to sľuby a čo skutky. 

 

Aj my učitelia, sme verejnosť, chceme, aby všetci kompetentní vypočuli naše protestné hlasy. Toto je hlas zdola, ktorý by mal v demokratickom štáte fungovať. Sme si vedomí toho, že problémov v školstve sa nakopilo mnoho a na ich riešenie nebude stačiť ani jedno volebné obdobie. Boli by sme radi, aby sa už konečne všetky parlamentné strany začali seriózne zaoberať problémami v školstve, aby spolu s odborníkmi, učiteľskou a ostatnou verejnosťou našli konštruktívne riešenia, ktoré by boli konsenzom a zároveň aj spoločným záväzkom, ktorý budú bez ohľadu na to, z ktorej politickej strany je minister, aj plniť. Nás, učiteľskú verejnosť už frustruje časté striedanie ministrov školstva, žiadna kontinuita v ich práci, stále niečo iné. Veď naším spoločným cieľom by malo byť fungujúce školstvo a ako sa zdá, na tom zatiaľ záleží len nám radovým učiteľom. Nastal čas to zmeniť!

S pozdravom Sme v tom spoločne!
                                                                                  Mgr.Janka Ferencová, učiteľka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjadrenie podpory Iniciatíve bratislavských učiteľov .pdf (324696)

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE,FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY, Oddelenie didaktiky fyziky

Vyjadrenie podpory Iniciatíve bratislavských učiteľov a podpora požiadavky Výzvy SKU vláde

Nedofinancovanie školstva má priamy dopad na kvalitu vyučovania, čo môžeme dokladovať konkrétnym príkladom podmienok pre vyučovanie fyziky na školách. Štátny vzdelávací program je koncipovaný v súlade so súčasnými trendmi vyučovania fyziky vo svete, kde poznatky a schopnosti majú žiaci nadobúdať formou reálnych experimentov v malých skupinách. Nie je ich možné realizovať s viac ako 18 žiakmi v triede. Nedofinancovanie školstva má za následok, že prevažná časť hodín sa na školách nedelí a teda nie je možné naplniť ciele ŠVP. Učiteľ fyziky sa potom dostáva do pozície ako pred Novembrom 1989 (doublethink), keď je nútený deklarovať splnenie ŠVP, aj keď dobre vie, že to nie je pravda. Situácia nás hnevá o to viac, že ako autori a spoluautori učebníc sme už pri ich písaní vychádzali z vtedy platného ŠVP, kde bolo delenie každej hodiny fyziky garantované. Podobnú požiadavku sme spolu s učiteľmi fyziky deklarovali vo februári 2014 otvoreným listom p. ministrovi Čaplovičovi. Výsledkom bolo alibistické delenie jednej hodiny počas celého gymnaziálneho štúdia.

Ďalším priamym dôsledkom zlej situácie v školstve je nezáujem žiakov o učiteľské smery na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. V 90-tych rokoch bol počet absolventov učiteľstva fyziky na našej Fakulte okolo 80, minulý rok končili učiteľstvo fyziky v kombinácii spolu
4 študenti, v súčasnosti máme v poslednom roku štúdia 5 študentov a v prvom ročníku štúdia máme 3 študentov. Podobne sú na tom roky aj ostatné fakulty pripravujúce študentov učiteľstva fyziky. Tento stav už v blízkej budúcnosti znamená výrazný pokles odbornosti a úrovne vyučovania tohto predmetu.

V týchto súvislostiach rozpačito až smiešne vyznieva deklarovanie snahy vlády o posilnenie prírodovedných predmetov.

Preto aj my, vysokoškolskí učitelia pripravujúci budúcich učiteľov fyziky, plne podporujeme požiadavky z Výzvy SKU vláde SR a najmä požiadavku na dofinancovanie školstva na úroveň okolitých štátov EÚ, ktoré by malo začať razantným zvýšením učiteľských platov a nastolením primeraných podmienok pre vyučovanie na stredných a základných školách.

 

V Bratislave 27.11.2015

 

PaedDr. Peter Horváth,PhD.

doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Podpora od Slovenskej asociácie učiteľov  francúzštiny.jpg (636394

                       Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny 

Vec: Stanovisko k otvorenému listu od Iniciatívy bratislavských učiteľov

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, založená v roku 1991, je nezisková organizácia, ktorej cieľom je okrem rozvoja francúzskeho jazyka na všetkých druhoch škôl v Slovenskej republike aj postavenie učiteľov francúzštiny na Slovensku. Po reformách, ktoré balancujú slovenským školstvom, konštatujeme, že postavenie učiteľa francúzskeho jazyka sa zhoršilo. Francúzsky jazyk nie je zastrešený učiteľmi v základnom školstve, čo spôsobilo, že v posledných rokoch vzrástol nútený záujem o ruský jazyk ako o druhý cudzí jazyk na základných školách. Tento fenomén bude takto trvať ešte pár rokov, kým žiaci základných škôl, ktorí si nútene volili ruštinu, nevyjdú triedy na stredných školách. Učitelia francúzštiny  na stredných školách v súčasnosti azda  kvôli tomuto fenoménu dostávajú do náplne práce iné predmety, v ktorých nie sú kvalifikovaní a hodiny francúzštiny miznú. Tým mizne aj kvantita, ale najmä kvalita jednotlivcov, ktorí by mali ďalej záujem o štúdium filologických aj nefilologických odborov.

Druhou realitou dnešného školstva je fakt, že funkcia a plat učiteľa na základnej, strednej a vysokej škole mu nezaručujú jeho postavenie v slovenskej spoločnosti, nakoľko učiteľ, ktorý má dlhodobo predlžovaný kontrakt, nemôže vziať z banky ani  hypotéku a plat nepokrýva základné potreby pre život v slovenskej spoločnosti a kultúre.

Preto sa my, francúzštinári, rozhodli podporiť Iniciatívu bratislavských učiteľov.

V mene francúzštinárov na Slovensku                            Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., prezidentka SAUF

 V Nitre, 20. 10. 2015  

VÝZVA (1).docx (14,2 kB)

VÝZVA

35 zamestnancov Obchodnej akadémie, F. Madvu 2 v Prievidzi dňa 24. novembra 2015 po mimoriadnej porade a diskusii

vyzývajú členov OZPŠaV, ktorí sa cítia nespokojní, oklamaní a zavádzaní, aby opustili svoju starú odborovú organizáciu vedenú p. Ondekom a vstúpili do Nových školských odborov, ktoré podporujú Výzvu slovenskej komory učiteľov vláde SR, ako aj Iniciatívu bratislavských učiteľov!

·       Vyjadrujeme nesúhlas s postupom OZPŠaV pri kolektívnom vyjednávaní s ministrom školstva SR   J. Draxlerom o zvyšovaní platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

·        Decembrový príspevok 100 € pokladáme za nesystémové riešenie požiadaviek pedagogických a nepedagogických pracovníkov, za pokus odviesť pozornosť verejnosti od riešenia mzdových problémov školstva.

·        Vyjadrujeme nesúhlas aj s tým, že decembrový príspevok nie je určený všetkým zamestnancom školstva, čo pokladáme tiež za nespravodlivé a diskriminujúce nepedagogických zamestnancov a učiteľky v MŠ.

·        Nesúhlasíme s tým, že nové finančné ohodnotenie pracovníkov školstva a iné zmeny sa podľa ministerstva školstva, ale aj OZPŠaV budú riešiť až po voľbách v roku 2016.

·        Zároveň vyjadrujeme nespokojnosť so znížením štátneho rozpočtu na rok 2016 v rezorte školstva o 265 miliónov €, čo negatívne ovplyvní materiálové vybavenie škôl.

·        Vyjadrujeme podporu Výzve Slovenskej komory učiteľov vláde SR, požiadavky Výzvy pokladáme za oprávnené.

·        Naďalej budeme podporovať Iniciatívu bratislavských učiteľov, ktorá takisto upozorňuje na zlý stav školstva a ponižujúci status učiteľa.

·        Vyjadrujeme nesúhlas s postupom K. Líškovej z OZPŠaV, ktorá elektronickou poštou vyzvala školské organizácie OZPŠaV, aby nepodporili iniciatívu bratislavských učiteľov Deň zdravia učiteľov.

·        Keďže sme sa s nádejou zapojili do štrajku slovenských učiteľov v roku 2012, očakávali sme sľúbené naplnenie prísľubov slovenskej vlády. Požiadavky učiteľov z novembra 2012 sú dodnes nesplnené, preto týmto vyjadrujeme nesúhlas s nečinnosťou OZPŠaV a Pavla Ondeka ako nášho zástupcu pri rokovaniach s vládou SR.

Prievidza  24. novembra 2015                          35 podpísaných zamestnancov OA Prievidza

Anna Dobrotková, Jarmila Duchoňová, Renáta Fórrová, Katarína Gajdošíková, Lívia Gulašová, Mariana Harvišová, Erika Hlásna, Viera Hofierková Dekanová , Jana Hraňová, Janka Jakubisová, Daniela Janeková, Dominika Jozefjaková Dagmar Karaková, Ida Kleinová, Jana Kmeťová, Erika Kontrová, Jana Krajčíková, Ivana Králiková, Anna Krištofová, Božena Lazarová, Alena Leštianska, Igor Mackovič, Dagmar Majdanová, Stanislav Malega, Ľubomír Maliarik, Lujza Masaryková, Mária Medľová, Marianna Oravcová, Katarína Pekárová, Jaroslav Rumpli, Viliam Staňo, Eva Šormanová, Dáša Šturcelová, Renáta Úradníčková, Zuzana Vrtielová.

(Z mailovej komunikácie)

Prajem pekný večer,

veľmi pekne ďakujeme za podporu, veľmi si to vážime, rovnako aj my podporujeme Vašu iniciatívu, a ak by sme mohli akokoľvek pomôcť, sme pripravení.

Držme si palce, musíme ukázať Slovensku, že vzdelanie a zdravie sú najdôležitejšie pre život každého občana , pre starších, aj mladších, ale hlavne pre budúce generácie.

Rovnako je potrebné ukázať, že vláda jednej strany, ktorú sme tu mali do Novembra 89 a máme ju tu zase neprináša prosperitu, ale iba zakrývanie neriešených problémov kauzami, ktoré Slovensko ani neohrozujú. Nás ohrozuje úplne niečo iné. Atmosféra strachu podporovaná politickými špičkami, ktorá z nás robí novodobých otrokov.

S pozdravom/Yours faithfully  

Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a.

Prezidentka SKSaPA

 

--