PREČO?

29.11.2015 22:43

42 x PREČO.pdf (313655)

Nasledujúci súbor otázok vytvorili pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pôsobia v našich materských, základných, stredných školách a školských kluboch detí a majú úprimný záujem zlepšiť školské prostredie, zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, zvýšiť spoločenské postavenie pedagógov a dať vzdelaniu a vzdelávaniu vyššiu spoločenskú hodnotu. Bohužiaľ, pri svojej každodennej práci narážajú na množstvo problémov a otázok, na ktoré doteraz nedostali uspokojivú odpoveď. Túto odpoveď očakávajú predovšetkým od vlády Slovenskej republiky (ďalej len vláda), Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) a ministra tohto ministerstva (ďalej len minister). Tieto otázky majú zároveň slúžiť na zamyslenie, v akom zdravotnom stave sa 26 rokov od novembrových udalostí v roku 1989 naše školstvo nachádza a akým tempom sa vláda snaží tento stav napraviť.

Pri formulovaní otázok sme sa snažili o objektívnosť a korektnosť. Ak sa medzi ne dostali nepravdivé fakty alebo otázky, na ktoré objektívne jestvuje uspokojujúca a vyčerpávajúca odpoveď, radi ich z tohto pomerne dlhého zoznamu vyškrtneme.

1.      Prečo vláda do dnešného dňa nepredložila Národnej rade Slovenskej republiky Správu o stave školstva, hoci tak mala urobiť do 31. marca 2013?

2.      Prečo ministerstvo školstva nezverejnilo v zmysle časového a vecného plánu opatrení na zlepšenie výsledkov v testovaní PISA plán postupného zvyšovania financií do školstva na úroveň OECD, hoci tak malo urobiť do 31. augusta 2015?

3.      Prečo vláda nevypracovala a neschválila plánovanú zásadnú zmenu zákona č. 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení, hoci to mala v legislatívnom pláne úloh na rok 2013?

4.      Prečo vláda nevypracovala a neschválila zásadnú zmenu zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, hoci to mala v legislatívnom pláne úloh na rok 2013?

5.      Prečo nie sú v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 317/2009 nikde zverejnené profesijné štandardy a dlhodobo sa porušuje zákon?

6.      Prečo ministerstvo nezriadilo úrad ombudsmana, hoci tak sľubovalo urobiť do októbra tohto roku?

7.      Prečo ani dva roky od avizovania a medializovania zámeru zlúčiť, resp. zrušiť niektoré rozpočtové organizácie v školstve, k tomuto kroku nedošlo?

8.      Prečo bolo v roku 2015 zamietnutých vyše 5 000 žiadostí o prijatie do MŠ, pričom v roku 2004 to bolo len okolo 1 400?

9.      Prečo štát nevytvoril v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením pre roky 2000 – 2015 centrá pre prácu s ohrozenou mládežou, ktoré by zabezpečovali nepretržitú starostlivosť deťom a rodičom (príp. aj školám) a komplexný prístup k problematike integrácie?

10.  Prečo vláda nevytvorila ďalšiu víziu a ucelenú koncepciu práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením na obdobie od roku 2016?

11.  Prečo nie sú akceptované všetky žiadosti o pridelenie asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním?

12.  Prečo nie je známy kľúč, podľa ktorého sa prideľujú asistenti na školy?

13.  Prečo sa finančné prostriedky na asistentov učiteľa prideľujú na kalendárny a nie na školský rok?

14.  Prečo vláda nezvýšila atraktivitu učiteľského povolania a na pedagogický smer sa stále nehlásia najlepší absolventi SŠ?

15.  Prečo nástupný plat pedagogických zamestnancov (ďalej PZ) a odborných zamestnancov (ďalej OZ) zostáva stále na úrovni absolventov strednej školy bez maturity?

16.  Prečo sa PZ a OZ zvyšuje plat prvých 16 rokov len o 1 % a ďalších 16 rokov len o 0,5 % ročne?

17.  Prečo sa po odpracovaní 32 rokov môže zvýšiť plat PZ a OZ len o 24 % a príslušníkom policajného zboru o 67,1 %?

18.  Prečo učiteľská prax študentov pedagogických fakúlt predstavuje, v závislosti od fakulty, len 10-20 hodín za celé štúdium?

19.  Prečo len 10 % študentov pedagogických fakúlt ide skutočne učiť?

20.  Prečo legislatíva nevymedzuje a negarantuje štandard praktickej prípravy budúcich učiteľov ani jej nevyhnutné personálne či materiálne zabezpečenie?

21.  Prečo ministerstvo nevypracovalo štandard vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a prečo systematicky nevyrovnáva rozdiely vo vybavenosti?

22.  Prečo systém a objem financovania, ako konštatuje NKÚ, nepostačuje na systematickú obnovu školských budov a ich vybavenia?

23.  Prečo sa z príspevkov pre Radu rodičov platia výdavky na získavanie a údržbu majetku školy (nábytok, IKT, didaktické prostriedky, tonery, kopírky, hygienické potreby vrátane mydla a toaletného papiera), pranie posteľnej bielizne v MŠ a pod.?

24.  Prečo sa doteraz nerealizovala reforma učebnicovej politiky, ktorá by zabezpečila učebnice primeranej kvality pre všetky predmety bez toho, aby si ich rodičia platili sami, alebo ich vyrábali a kopírovali učitelia?

25.  Prečo ministerstvo rovnako nefinancuje vydávanie všetkých učebníc k danému vyučovaciemu predmetu, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, aby mali učitelia možnosť výberu?

26.  Prečo ministerstvo nefinancuje vydávanie pracovných zošitov?

27.  Prečo doteraz nie je na školách vytvorená a do normatívu zahrnutá pozícia správcu školských didaktických pomôcok, IKT a siete?

28.  Prečo materské školy nemajú administratívneho zamestnanca, ktorý by zabezpečoval úlohy a práce spojené s administratívou (napr. registratúra) a inými požiadavkami zriaďovateľa (napr. peňažný denník, evidencia platieb a pod.)?

29.  Prečo sú materské školy financované z podielových daní obce (originálne kompetencie) a nie ako ostatné školy (prenesené kompetencie)?

30.  Prečo majú vychovávateľky v ŠKD 60-minútové hodiny a nie je riešený priestor na ich prestávky?

31.  Prečo nemajú vychovávateľky príplatok za triednictvo, hoci rovnako vedú triednu knihu, riešia vzťahy v kolektíve, komunikujú s rodičmi a pod.?

32.  Prečo ministerstvo školstva doteraz na školách nerealizovalo prieskum o mobbingu a bossingu?

33.  Prečo ministerstvo doteraz nevytvorilo „etickú skupinu“, ktorá by vypracovala etický kódex?

34.  Prečo minister školstva nevyužíva dostatočne možnosti § 3 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a nepodáva návrh na odvolanie riaditeľa pri zjavnom porušení všeobecne záväzných právnych predpisov?

35.  Prečo si niektoré rozpočtové organizácie na svoju prácu prenajímajú za nemalé prostriedky priestory a nevyužívajú voľné kapacity v školách a školských zariadeniach?

36.  Prečo sa tzv. národné projekty financované z prostriedkov EÚ zameriavajú rádovo len na 10 % škôl?

37.  Prečo ministerstvo súčasne nevytvára zrkadlové projekty pre zvyšných 90 % škôl?

38.  Prečo ministerstvo nevykonáva medzi učiteľmi, riaditeľmi a zriaďovateľmi prieskumy spokojnosti a efektívnosti kariérneho systému a systému kontinuálneho vzdelávania (zákon č. 317/2009)?

39.  Prečo štát prispieva na jednu hodinu mimoškolskej záujmovej činnosti len 50 centami?

40.  Prečo ministerstvo školstva odmietlo zverejniť overené záznamy zo zasadnutí Rady pre systémové zmeny v školstve?

41.  Prečo doteraz nebolo zrušené dohodovacie konanie, v ktorom sa školám prideľujú prostriedky podľa bližšie nešpecifikovaných pravidiel mimo pridelených normatívov?

42.  Prečo sa debyrokratizácia napriek množstvu spracovaných návrhov zastavila po 1. septembri 2015?

                                                                                         Iniciatíva bratislavských učiteľov